معاون سابق بانک مركزی چين برای ارز های ديجيتال فشار وارد ميكند

معاون سابق بانك چين ميگويد ارزهاي ديجيتال ميتوانند جايگزين پول در حال گردش شوند.

معاون سابق بانك مركزي چين بر ارزهاي ديجيتال بانك مركزي فشار مي اورد و در اين موضع است كه اين ارزها ميتوانند جايگزيني براي پول در حال گردش شوند.

به نقل از گلوبال تايمز، وانگ يونگلي، معاون سابق بانك چين و مدير موسسه ي تحقيقاتي هايكسيا، گفت ارزهاي ديجيتالي قطعا ميتوانند يك جايگزين براي پول باشند ولي نبايد فقط به همين محدود شوند.

وانگ گفت ارزهاي ديجيتال ميتوانند ساختار پولي را تغيير دهند. اين ميتواند شامل راه اندازي “حساب هاي پايه اي” براي همه ي نهاد هاي اجتماعي در پلتفرم ارزهاي ديجيتال بانك مركزي شود. اين به بانك اجازه ميدهد كه روي ارزهاي ديجيتال بدون تاثير زيادي روي سيستم مالي فعلي نظارت داشته باشد.

او اضافه كرد كه ارز هاي ديجيتال، تاثيرگذاري سياست پولي را تقويت ميكند زيرا ميشود از مشكلات فيزيكي پول كاغذي جلوگيري كرد.

نظرات او باعث شد كه بيشتر بانك هاي مركزي راه اندازي ارز هاي ديجيتال را در نظر بگيرند. بانك چين در اول صف اين نقشه كه با يوان ديجيتال بيرون بيايد شد. چين هنوز جزييات يوان ديجيتال را منتشر نكرده اما بعضي از خودي هاي صنعت اعتقاد دارد كه اين به ارز غالبي كه” روياي چين ” است تبديل نميشود. بانك هاي مركزي ديگر كميسيون هاي اكتشافي درباره ي ارزهاي ديجيتال شروع كردند. بانك ژاپن اخيرا رييس تحقيقاتش را در حركتش به سوي ارز هاي ديجيتال منصوب كرده و فيليپين برنامه هايي براي بررسي ارزهاي ديجيتال اعلام كرده است.