نقطه و شکل

نمودار نقطه و شکل

در مطلب پیشین با نمودار کاگی آشنا شدیم. نمودارهای نقطه و شکل نوع دیگری از نمودارها هستند که برای کار تحلیل تکنیکال همچنان در بازار غیر معمول به حساب می‌آیند.

نمودارهای نقطه و شکل در هر نمودار روی قیمت تمرکز نمی‌کند بلکه روی جهت قیمتی متمرکز می‌شود. جهت حرکت قیمتی با Xo یا Os که معرف مثبت یا منفی بودن حرکت قیمتی دارایی است، نشان داده می‌شود.

اغلب اوقات این نوع نمودارها در نرم‌افزار اکسل استفاده می‌شوند و در نرم‌افزارهای سنتی بکار نمی‌روند.

در مطلب بعدی، نمودارهای سفارشی را بررسی خواهیم کرد.

منبع: newsbtc.com