روند قیمت

روند قیمت

در مطلب پیشین، الگوهای نموداری را بررسی کردیم. در این مطلب به روند قیمت می‌پردازیم.

وقتی تغییرات قیمت با قدرت و سرعت در یک جهت حرکت می‌کند، روندی از این تغییرات شکل می‌گیرد. هنگامی که این روند شکل گرفت، تا یک مدت زمان خاصی، روند قیمت حفط خواهد شد.

البته اگر در این زمان روندی برای مدتی ثابت مانده یا متوقف شوند، لزوما نشان دهنده تغییر مسیر نمی‌باشد. اغلب اوقات، در بخش‌هایی از زمان این روند متوقف و سپس به ادامه آن می‌پردازد.

روندها سرانجام معکوس می‌شوند و هنگامی که این عکس در مسیر قیمت رخ می‌دهد، از جمله فرصت‌های سودآور برای انجام عملیات نوسان‌گیری است.

در مطلب بعدی،‌ با حجم در معاملات آشنا خواهیم شد.

منبع: newsbtc.com