الگوی مستطیلی

الگوی مستطیلی

در مطلب پیشین، الگوهای پرچم را بررسی کردیم. در این مطلب به الگوی مستطیلی می‌پردازیم.

الگوی مستطیلی به نوعی معرف محدوده‌ای است که سقف و کف قیمتی دارایی بین دو خط موازی افقی در نوسان است. با چند حرکت نوسانی در داخل این الگو می‌توان اظهار کرد که این الگو شکل گرفته است. معمولا قبل از اینکه الگو بشکند، نوعی حالت افسردگی از وضعیت به وجود آمده به معامله‌گران دست می‌دهد.

الگوی مستطیلی گاهی‌اوقات، هفته‌ها و ماه برای یک دارایی باقی می‌ماند. این ساختار همانطور که از شکل آنها مشخص هستند یک ساختار نوسانی خنثی به حساب می‌آیند. اما پس از شکسته شدن آنها معمولا یه روند صعودی یا نزولی شکل می‌گیرد.

الگوهای مستطیلی

در مطلب بعدی، الگوی سقف و کف را بررسی خواهیم کرد.

منبع: newsbtc.com