از زمان شیوع کرونا، استفاده از پول نقد در سراسر دنیا رو به کاهش بوده است و نروژ هم از این قاعده مستثنی نبوده است، موضوعی که نیاز به داشتن ارز دیجیتال ملی را بیش از پیش با اهمیت می‌کند. ...