همانطور که دیدیم، بازاریابی و برقراری ارتباط مستمر و مداوم با مصرف کنندگان یک امر ضروری در شرایط بحرانی است. ...