یکی از کارمندان فرودگاهی در ایتالیا به دلیل استفاده از سیستم کامپیوتری محل کارش برای ماینینگ اتریوم دستگیر شده است. ...