وقتی تغییرات قیمت با قدرت و سرعت در یک جهت حرکت می‌کند ، روندی از این تغییرات شکل می گیرد. هنگامی که این روند شکل گرفت، تا یک مدت زمان خاصی، روند قیمت حفط خواهد شد. ...