بررسی مشکلات امنیتی و حریم خصوصی از نظر برخی کاربران و بنیان‌گذاران در داخل فضای دیجیتال و راه‌کار‌هایی جهت بهبود و بهینه کردن آن. ...