سي نهنگ جديد در حال بلعيدن XRP ها هستند به نشانه بعضي از سرمايه گذاران بزرگ درباره ي رمزارز باز انديشي مي كنند. طبق چارت توزيع دارنده  Santiment تعداد حساب هايي كه بيش از يك ميليون XRP دارند ٣.٧ درصد ...