انجمن لیبرا (رمزارز فیسبوک) که سال گذشته توسط فیسبوک تأسیس شد، با تغییر نام خود نسبت به آن نگرشی که لیبرای تحت نظارت فیسبوک در سال گذشته داشت، فاصله گرفته است. ...