ریپل 15 میلیار دلار از سهام خود در شرکت MGI را به فروش رسانده است و این موضوع باعث کاهش قیمت شرکت مانیگرام شده است. ...