شرکت Telokanda، طرح بالون هواشناسی را برای جمع‌آوری داده های هواشناسی در غرب آفریقا راه‌اندازی کرده است. ...