بانک مرکزی فیلیپین در طی جلسه مجازی مختصری، شکل گیری کمیته ای در راستای صدور ارز دیجیتال را تأیید کرده است.فیلیپین تبدیل به جدیدترین کشوری شده است که احتمال انتشار ارز دیجیتال بانک مرکزی خود یا به اختصار سی بی ...