كانال رمزانگاري ديلي التكوين كه توسط برادران ارون و استين ارنولد اداره ميشود توسط يوتيوب بعد از دو روز افلاين بودن بازگردانده شد. يك كانال يوتيوب ديگر مربوط به رمزنگاري مثل اينكه گرفتار سياست هاي جامعه ي اين پلتفرم شده. ...