قرارداد هوشمند یک پروتکل کامپیوتری برای بهبود قرارداد است. قرارداد هوشمند امکان ایجاد تراکنش‌های معتبر بدون واسط را فراهم می‌کند. ...

کارگروهی جدیدی قصد دارد استانداردهایی ایجاد کند تا بتوان از ایمن بودن قراردادهای هوشمند مورد استفاده در پروژه های دیفای، اطمینان حاصل کرد. ...