روند نزولی قیمت طبق تعریف به مجموعه ای از پایین‌ترین قیمت‌ها در یک دوره و یا پایین‌ترین قیمت در حالت کلی گفته می‌شود. ...