انجمن لیبرا (رمزارز فیسبوک) که سال گذشته توسط فیسبوک تأسیس شد، با تغییر نام خود نسبت به آن نگرشی که لیبرای تحت نظارت فیسبوک در سال گذشته داشت، فاصله گرفته است. ...

به گزارش Cointelegraphف لیبرا بعد از یک سال غیبت از بازارهای ارز جهانی، به عنوان رمزارز حمایتی دلار در ژانویه 2021 دوباره عرضه خواهد شد. ...