دو برادر با دو راه متفاوت، پول‌های خود را در جای متفاوت سرمایه گذاری کردند. یکی از برادر ها در مورد سرمایه گذاری خود ابراز پشیمانی می‌کند. ...