نمودارهای نقطه و شکل نوع دیگری از نمودارها هستند که برای کار تحلیل تکنیکال هنوز در بازار غیر معمول به حساب می‌آید. ...