نمودار روند (Trends)، نمودارهایی برای نمایش روند تغییرات قیمت هستند که هم مسیر با تغییر قیمت حرکت می‌کنند. و می توان استرات×ی معاملات را بر اساس آن تعیین کرد. ...

حمایت و مقاومت را می‌توان با نمودار روند (trend lines) درست مثل نمودار روند عادی ترسیم کرد اما روش های بهتری نیز برای یافتن و رسم آنها وجود دارد. ...

قله ها و دره های مربوط به تمام رفتارها و تغییرات قیمت در تمام بازه‌های زمانی، اغلب منجر به شکل‌گیری الگوهای قیمت می‌شود. ...