نکسوس میوچوال یا با ترجمه تحت اللفظی “ارتباط و پیوند متقابل” که به نوع رابطه متقابل کاربران و پروژه در این پلتفرم اشاره دارد. این پروژه در یک جایگزین برای بیمه های دنیای واقعی است. ...