اگر نگران از دست رفتن دارایی دیجیتال خود بعد از مرگ هستید و میخواهید ارز دیجیتال خود را برای وراث به ارث بگذارید راخ حل هایی برای این کار وجود دارد ...