توکن پاکسوس استاندارد PAX رمزارزی است که توسط شرکت پاکسوس تراست Paxos Trust LLC توسعه و تولید شده است. این توکن یک توکن با ارزش تثبیت شده یا سکه ثابت ارزش است. ...