شرکت Simplex با همکاری شرکت Visa دیبیت کارتی را ارائه می دهد که از رمزارها برای خرج و خرید استفاده می کنند. ...