گازپروم بانک روسیه، بزرگترین بانک خصوصی در روسیه از سوی مقامات سوئیس مجوز گرفت تا خدمات نگه داری رمزارز در این کشور را اجرایی کند. ...