حقوق ذخیره یک پلتفرم با دو توکن ثابت ارزش است که در ماه می سال 2019 پس از ارائه موفقت آمیز اولیه مبادله ای Initial Exchange Offering در صرافی هواوبی پرایم راه اندازی شد. ...