توییتر دو ماه بوده که سعی داشته مهندسان ارشد امنیتی استخدام کند

در ماه منتهی به ویرانگرترین هک در تاریخ شرکت، توییتر سعی در استخدام افراد امنیت سایبری داشته.

اگر محل شغلی این شرکت نشانه ای داشته باشد، توییتر در ماههای منتهی به هک بسیار پر سر و صدا این هفته آشکارا برای پست های امنیتی افراد استخدام می کرده است.

طبق جستجوی مرکز استخدام شرکت، توییتر دو ماه پیش چندین توضیحات شغلی کلیدی در رابطه با امنیت شرکت منتشر کرد. این شرکت در گذشته (و هنوز به نظر می رسد) در جستجوی استخدام یک مهندس ارشد امنیت زیرساخت، مهندس ارشد امنیت، دو مهندس ارشد برنامه امنیتی و مدیر محصول کارکنان برای امنیت و محافظت از داده ها در میان چندین نفر بود.

توضیحات شغلی برای یکی از این موقعیت ها بر کاهش خطرات امنیتی در سراسر شرکت متمرکز است به این شرح است:

به عنوان یک مهندس امنیت، شما به گروهی از مهندسین میپیوندید که می توانند خطرات امنیتی را در شرکت کاهش دهند. ما با سایر تیم ها همکاری می کنیم تا خطرات ناشی از تأثیرات امنیتی به شرکت را شناسایی کنیم و آن مشکلات را به تیمها و مدیریت و راه حلهای مهندس ارتباط دهیم.

پست شغلی دیگری تأکید بر پاسخ مناسب در برابر تهدیدات امنیت سایبری دارد که به شرح زیر است:

هنگام انجام تحقیقات در مورد فعالیت مشکوک، مهارتهای شما به ما کمک می کند تا وقایع را تجزیه و تحلیل کنیم تا بفهمیم “چه اتفاقی افتاده است”، یافته های ما را مستند سازی کرده و بهترین مسیر درمانی را تعیین می کنیم.

در همین حال، توییتر هنوز افشا نکرده است که چه آسیب پذیری توسط هکرها مورد سوء استفاده قرار گرفته است. خبرگزاری برای اظهار نظر به توییتر درخواست ارسال کرده اما پاسخی به موقع برای انتشار دریافت نکرده است.